תיאור פרויקט המחקר

פרויקט המחקר בוחן את החובות של מדינות כלפי אזרחים וקהילות זרים שמצויים מחוץ לגבולות המדינה. המחקר מבקש לחקור את ההצדקות ואת ההשלכות של עמדה המכירה בחובות כאלה, שהיא מנוגדת במובנים רבים לתפיסת הריבונות המסורתית לפיה המדינה נאמנה לאזרחיה ולהם בלבד, ולכן אין לה כל חובה כלפי הזולת מעבר להתחייבויות להן הסכימה. המחקר מונע מהתובנה שהתפיסה המסורתית של מושג הריבונות, שהיתה נכונה לשעתה, אינה מתאימה לעידן של תלות הדדית גלובלית שהולכת ומעמיקה. כתוצאה מתלות זו, מדיניות שמדינה אחת מאמצת משפיעה במישרין ובעקיפין על רווחתם של אזרחים זרים במדינותיהם, מבלי שלאותם זרים יש הזדמנות נאותה להשפיע על אותה מדיניות. בשל העדר החפיפה בין המעגל של אלה המשתתפים בהחלטה לבין אלה המושפעים ממנה, ההחלטות המתקבלות לא עולות בקנה אחד עם הרעיון הדמוקרטי בנוסף לכך שהן לרוב מחצינות עלויות על הזרים באופן שאינו הוגן ושאינו מקדם את הרווחה המצרפית.

הפרויקט יבחן שאלות בסיסיות כגון: האם מדינות חייבות לקחת בחשבון את האינטרסים של אזרחים וקהילות זרים כאשר הן מעצבות מדיניות בעניינים פנימיים (כגון מדיניות סחר, תכנון ובנייה, השקעות)? האם בית המחוקקים והרשות המבצעת חייבים לפתוח בפני זרים את האפשרות להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות שלהן? האם על מדינות לחלוק את משאביהן הטבעיים או לקחת על עצמן סיכונים בכדי לשפר את רווחת זולתן, לצמצם את הפגיעה בהם, ובאופן כללי לקדם את רווחת הכלל?

המחקר ייגש לשאלות אלה ממספר כיוונים, ביניהם בחינה של ההיסטוריה של רעיון הריבונות בחשיבה המדינית והמשפטית ביחס למושג הריבונות וביחס לתפקיד החוקה ותפקיד המשפט הבינלאומי, התיאוריה של המוסדות הבינלאומיים והלאומיים (כמו למשל בתי משפט) בדבר יכולתם ליצוק תוכן למושג הריבונות כנאמנות כלפי האנושות, וניתוח של הדין הפוזיטיבי בשורה של ענפי משפט בינלאומי וחוקתי כדי לבחון האם ובאיזה מידה רעיון הנאמנות לאנושות כבר משתקף במשפט הפוזיטיבי. אחת הטענות שתיבחן במחקר היא שרעיון הריבונות כנאמנות כלפי האנושות עובר כחוט השני בכתיבת מלומדים משחר התגבשות מושג הריבונות ועד ימינו ומשפיע מאז ועד היום על התפתחות המשפט הבינלאומי על-ידי בתי המשפט השונים מבלי שזכה להתייחסות מפורשת. המחקר יבקש ללבן את ההשלכות המשפטיות של רעיון זה ולהגדיר את היקף החובות שיש למדינות כלפי הזרים בתחומי החיים השונים.

 

הרצאה: “כדור הארץ שייך לאנושות כולה”: על חובת המדינה להתחשב בזרים (pdf)

הרצאה מצולמת: “על חובתה של המדינה להתחשב בזרים“, הרצאת הבכורה של פרופ’ בנבנישתי באקדמיה הלאומית למדעים